O projekte

Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie a spolupráce organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji bicyklovania na Slovensku. Prax ukázala, že organizácie naprieč Slovenskom často nevedia o práci a výsledkoch tých druhých, nevymieňajú si skúsenosti a know-how, nekoordinujú svoju činnosť tam, kde to má zmysel. Aj napriek tomu, že v niektorých lokalitách sú takéto organizácie silnejšie a dobre spolupracujú s verejnou správou, celkovo je cyklistický sektor na Slovensku slabý a nedokáže presadzovať záujmy udržateľnej dopravy a udržateľného turizmu. Nehovoriac o tom, že vďaka nedostatočnej spolupráci medzi súkromnými neziskovými organizáciami a verejnou správou je míňanie vynaložených zdrojov celkovo neefektívne.

V projekte sa preto zameriame primárne vytvorenie platformy pre komunikáciu a spoluprácu, koordináciu aktivít, výmenu skúseností a know-how a pod. a to jednak medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a jednak medzi nimi a verejnou správou. Cieľom platformy pritom nie je nahrádzať prácu týchto organizácií, ale vytvoriť mechanizmus ich spolupráce.

AKTIVITY PROJEKTU SÚ ROZDELENÉ DO TROCH ZÁKLADNÝCH SKUPÍN, KTORÉ SA VŠAK AJ PRELÍNAJÚ.

Vytvorenie platformy

Pre rozvoj komunikácie, koordinácie a výmeny know-how medzi organizáciami udržiavame tri základné komunikačné prostriedky: internetovú stránku, diskusné fórum a emailovú skupinu. Popri tom organizujeme operatívne stretnutia v v krajoch Slovenska tak, aby si ľudia mohli veci prediskutovať aj osobne.

Ambíciou projektu je potom založiť a uviesť do praktického života aj inštitucionálnu formu platformy. Pokiaľ bude hlas cyklistických organizácií rozdrobený, nikdy nedosiahnu toľko, ako keď sa spoja a dokážu spolu osloviť miestne, regionálne aj centrálne orgány verejnej správy pri presadzovaní záujmov nemotorovej dopravy. Pripravujeme preto združenie Cykloplatforma Slovenska, ktoré založíme, pripravíme podmienky pre jeho udržateľnosť a na konci projektu ho “odovzdáme” cyklokomunite, aby si do nej zvolila svojich zástupcov, ktorí budú pokračovať v práci, započatej projektom.

Komunikácia s odbornou verejnosťou

V každom kraji máme zástupcu cyklistických neziskových organizácií, ktorého úlohou je dobre poznať cykloscénu v kraji a pomáhať verejnej správe na krajskej úrovni pri rozvoji bicyklovania. V každom kraji tiež organizujeme rôzne semináre pre dopravných unžinierov, policajtov a iných odborníkov z verejnej správy, kde im predstavujeme aktuálne trendy a dobré príklady rozvoja cyklistickej infraštruktúry. V rokoch 2018 a 2019 sme aj spoluorganizátori národnej cyklistickej konferencie.

Pri komunikácii na národnej úrovni sa snažíme obhajovať záujmy bicyklovania a organizácií, ktorého rozvíjajú, pri tvorbe a uplatňovaní legislatívy, operačných a iných dotačných programov, kampaniach a pod.

Komunikácia so širokou verejnosťou

Keďže najsilnejším ”advokátom” je verejnosť a verejná mienka, aktivitami pre verejnosť popularizujeme bicyklovanie ako prostriedok dopravy, rekreácie a turizmu. ide o rôzne cyklojazdy, cyklofesty a pod.. Píšeme články, zúčastňujeme sa širokej spoločenskej debaty o bicyklovaní.


Projekt je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
Názov a sídlo prijímateľa: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
Partner projektu: OZ Mulica, Žilina
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutej dotácie: 200 014,86 EUR
Obdobie projektu: 1. apríl 2018 – 31. marec 2020